Strategi

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018-2020

Regeringen gav år 2016 samtliga länsstyrelser i uppdrag att ta fram länsstrategier som ska utgå från de jämställdhetspolitiska målen samt bidra till att dessa får genomslag i länen. För Länsstyrelsen i Södermanlands län handlar strategin om att hitta en gemensam utgångspunkt och att i samverkan med andra berörda aktörer i länet hitta vägar för att nå de jämställdhetspolitiska målen regionalt – för ett mer jämställt Sörmland.

En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020 ger en kortfattad beskrivning av läget i länet kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Strategin lyfter frågeställningar som kan användas praktiskt för att arbeta med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv i sin verksamhet.

Länsstyrelsens förhoppning är att strategin kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt och ett ökat arbete med jämställdhet i länet, bland fler aktörer. Strategin kommer löpande att revideras under strategiperioden.

Strategi

Utgångspunkter

En utgångspunkt i arbetet med jämställdhet är att alla människor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck – påverkas av samhällets föreställningar och normer om kön och vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt”. Strukturer och maktordningar påverkar kvinnors och mäns levnadsvillkor, förutsättningar och erfarenheter och det i sin tur påverkar hur vi lever, vilka val vi gör och hur vi formar vår identitet.

”Jämställdhetsintegrering” är en politisk strategi för att uppnå jämställdhet i samhället. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ”integreras” och förs in i samtliga delar av den ordinarie verksamheten. Från planering och genomförande till utvärdering och uppföljning. Det är utifrån denna strategi som länets strategi har sin utgångspunkt och den arbetsmetod som Länsstyrelsen arbetar utifrån.

Att synliggöra makt och normer, men även hur olika maktordningar samspelar och påverkar varandra är en grundpelare i arbetet med jämställdhet. Faktorer som etnicitet, klass, könsuttryck, funktionsvariation, religion och ålder samverkar med kön. Detta samspel kan förstärka maktstrukturer och leda till flerfaldig diskriminering. Av detta skäl bör jämställdhetsarbetet i länet i sträva efter att utvidga normer, snarare än att befästa dem och i så hög utsträckning som möjligt ha ett intersektionellt perspektiv.

 

Inriktningar

Följande inriktningar synliggör vad jämställdhetsarbetet i länet bör inriktas på – utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen:

Delmål 1: En jämn fördelning av det makt och inflytande

 • Andel aktörer som arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering ska öka
 • Representationen av kvinnor och män på ledande positioner ska bli mer jämställd

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet

 • Könssegregationen på arbetsmarknaden ska minska
 • Det ofrivilliga deltidsarbetet ska minska
 • Mäns uttag av föräldraledigheten ska öka

Delmål 3: Jämställd utbildning

 • Utbildningsnivån mellan kvinnor och män ska bli mer jämställd.
 • Könssegregationen inom utbildningssystemet ska minska.
 • Utrikes födda kvinnors och mäns utbildningsnivå ska öka.

Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Fler aktörer i länet arbetar aktivt för att kvinnor och män ska ha ett jämställt uttag av föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet (vård av barn)
 • Mäns uttag av föräldraledighet ska öka
 • Kvinnor och män ska på lika villkor kunna förvärvsarbeta i och med en jämn fördelning av det obetalda hemarbetet

Delmål 5: Jämställd hälsa

 • Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar till en god hälsa
 • Folkhälsoperspektivet ska bedrivas utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv där genus och intersektionalitet är viktiga faktorer

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Vidareutveckla samverkan runt mäns våld mot kvinnor på olika nivåer och mellan viktiga aktörer i länet
 • Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
 • Arbeta för ökad trygghet, frihet och hälsa för de som berörs av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Ladda ner länsstrategin